Društvo

Grad Požarevac traži usluge ličnog pratioca za decu sa smetnjama u razvoju

FOTO: A. Stepanović

FOTO: A. Stepanović

Raspisana je javna nabavka za socijalnu uslugu odnosno dnevnu uslugu ličnog pratioca deteta sa prebivalištem na teritoriji Grada Požarevca. Usluga je namenjena deci do 18. godine starosti sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, sa teritorije Grada Požarevca, koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces drugog i trećeg stepena podrške.

U 2023. godini utvrđena je potreba za minimalno 52 dece sa smetnjama u razvoju, sa tendencijom povećanja broja dece sa smetnjama u razvoju odnosno korisnika usluge u periodu trajanja ugovora.

Usluga lični pratilac deteta se realizuje radnim angažovanjem  najmanje 51 saradnika – ličnih pratilaca, sa završenom obukom po akreditovanom programu za pružanje usluge ličnog pratioca i koja su zdravstveno sposobna za rad sa decom, za najmanje 52 dece, u trajanju od najviše 8 sati dnevno, odnosno u trajanju do 40 sati nedeljno, sa tendencijom povećanja broja ličnih pratilaca. Usluga treba da bude dostupna detetu i učeniku pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu odnosno u vrtić ili školu do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole, i to tokom celodnevne nastave, produženog boravka, vannastavnih aktivnosti, izvođenja nastave u prirodi, izleta, ekskurzija, odmora i slično.

Kako se navodi u specifikaciji, Aktivnosti ličnog pratioca učenika, ne obavljaju se za vreme neradnih dana, praznika, školskog raspusta i nenastavnih dana.Aktivnosti ličnog pratioca deteta u predškolskoj ustanovi, ne obavljaju se za vreme neradnih dana i praznika.

Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje, i aktivnosti u zajednici,radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Aktivnosti ličnog pratioca deteta, planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, što uključuje pomoć kod kuće u oblačenju, održavanju lične higijene (umivanje,češljanje,pranje zuba), pri hranjenju (priprema i serviranje lakših obroka, hranjenje ili pomoć u korišćenju pribora, pripremu knjiga i opreme za vrtić odnosno školu, pomoć u zajednici, pomoć u korišćenju prevoza, pomoć u kretanju, odlazak na igrališta odnosno mesta za provođenje slobodnog vremena, uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge servise podrške.

Izuzetno, u slučaju potrebe korisnika za pružanjem usluge tokom nenastavnog dela školske godine, ili nemogućnosti deteta/učenika za korišćenjem gradskog prevoza, korisnik Centru za socijalni rad Požarevac, preko nadležnog Odeljenja Gradske uprave Grada Požarevca, koje obavlja administrativne poslove za potrebe Interesorne komisije, podnosi zahtev sa jasnim obrazloženjem zbog čega mu je usluga neophodna i tokom nenastavnog dela školske godine ili zbog čega je u nemogućnosti da koristi gradski prevoz. Uz navedeni zahtev, dostavlja potvrdu javne ili registrovane privatne ustanove ili organizacije u kojoj se aktivnosti sa detetom sprovode, a koja mora biti potpisana i od strane roditelja. Zbog smanjenog broja korisnika tokom nenastavnog dela školske godine meseci jul i avgust u javnoj nabavci u obrascu strukture ponuđene cene računaće se kao jedan mesec.