Društvo

Uskršnja prodaja od ponedeljka na dve lokacije

FOTO: Boom93/N.Stojićević

FOTO: Boom93/N.Stojićević

Kao i prethodnih godina, uskršnja prodaja odvijaće se na dve lokacije, a trajaće od ponedeljka 22. aprila, do subote 4. maja.

Prema odluci grada određene su dve lokacije za prodaju, Gradski park od druge staze od ulaza u zelenu pijacu do ulice 15. oktobra u Požarevcu i u ulici Lole Ribara na delu trotoara pored zelene pijace ( od ulice Šumadijske do kraja pijace) i u ulici Šumadijskoj ( od Lole Ribara do kraja pijace).

Obezbeđenje priključka na električnu energiju nije neophodno, jer se vrši dnevna  prodaja na navedenim lokacijama u Požarevcu.

Pravo na korišćenje površine javne namene imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači suvenira i rukotvorina i udruženja građana.

Za korišćenje površine javne namene korisnik plaća naknadu u iznosu od 100,00 dinara po m2 dnevno, na račun 840-714565843-77 po modelu 97, poziv na broj: PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene, shodno tarifnom broju II.5. Taksene tarife Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/19 i 19/19).

Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.