Moj grad

Koji korisnici mogu plaćati subvencionisanu cenu komunalnih usluga?

Boom93/N.Stojićević

Boom93/N.Stojićević

Većinom glasova odbornika na 33. zasedanju Skupštine grada Požarevca usvojena je Odluka o utvrđivanju kategorije korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca.

Pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga imaju sledeće kategorije građana: 

 • građani koji su korisnici materijalne podrške (novčana socijalna pomoć), a koji su ovo pravo ostvarili preko Centra za socijalni rad Požarevac.
 • građani koji su korisnici prava na pomoć i negu u kući, a koji su ovo pravo ostvarili preko Centra za socijalni rad Požarevac.
 • domaćinstva sa decom/omladinom koji su korisnici Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, prema njihovoj evidenciji;
 • lica kod kojih je utvrđen gubitak radne sposobnosti i priznato pravo na invalidsku penziju i novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Požarevac;
 • penzioneri, koji primaju najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • borci, ratni vojni invalidi,  civilni invalidi rata i porodice palih boraca  po propisima iz oblasti boračko invalidske zaštite;
 • slepa lica i lica sa oštećenim vidom na osnovu evidencije Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Požarevac.
 • gluva lica i lica sa oštećenim sluhom na osnovu evidencije Saveza gluvih i nagluvih grada Požarevca.
 • dijalizirani i transplatirani bolesnici, na osnovu izveštaja lekara;
 • lica obolela od cerebralne paralize na teritoriji grada Požarevca po evidenciji Društva za cerebralnu paralizu grada Požarevca;
 • lica obolela od distrofije koja imaju prebivalište na teritiriji grada Požarevca prema evidenciji Međuopštinskog udruženja distrofičara Smederevo.

Subvencionisane cene odnose se usluge vodovoda i kanalizacije (snabdevanje vodom za piće i kanalizacije) i usluge iznošenja i deponovanja smeća. 

Iznos subvencija za usluge vodovoda i kanalizacije, kako se navodi u Odluci, iskazuje se u metrima kubnim i obračunava kroz umanjenje cene vode, i to:

 • 9 metara kubnih za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u stambenim objektima od ukupne potrošnje;
 • 14 metara kubnih za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u individualnim domaćinstvima od ukupne potrošnje.

Kada je u pitanju usluga iznošenja i deponovanja smeća, subvencija iznosi 100% od cene ove usluge.

Kako je na sednici Skupštine rekao Dejan Krstić, član Gradskog veća, u pitanju je samo izmena Odluke koja postoji već nekoliko godina. Usklađena je u delu koji se tiče baze podataka. U 2023. i 2024. godini za ovu vrstu subvencija, prema njegovim rečima, izdvojeno je 17 miliona dinara. 

Program sa jedinstvenom bazom korisnika subvencije komunalnih usluga, sa jedinstvenom bazom podataka koriste, popunjavaju i ažuriraju Gradska uprava Grada Požarevca, JKP “Komunalno preduzeće” Požarevac i JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac.

Pravo na ostvarivanje ovog prava ostvaruje se podnošenjem zahteva i odgovarajuće dokumentacije Gradskoj upravi Grada Požarevca.

Odluka će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Grada Požarevca”, a primenjivaće se od 1. januara 2025. godine.