Društvo

Analiza: Mala konkurentnost javnih nabavki u Požarevcu

FOTO: Boom93/R. Momirović

FOTO: Boom93/R. Momirović

Ovom analizom obuhvaćeno je 186 javnih nabavki tokom 2021. godine koje se nalaze na portalu Uprave za javne nabavke, a koje su sprovela javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad Požarevac.

Prosečan broj prihvatljivih ponuda je 1.54 što je daleko ispod proseka na republičkom nivou, gde se po javnoj nabavci prijavljuje više od 2.5 ponuđača. Pri tome je i republički prosek dosta niži u odnosu na neke zemlje iz okruženja, kao i na zemlje članice Evropske Unije.

Iz metodoloških razloga nabavke sa više partija su podeljene i svaka partija je posmatrana kao posebna nabavka. Takođe, računate su samo važeće ponude, odnosno one ponude koje su prihvaćene od strane komisija koje su sprovodile nabavke.

Ukupna vrednost ugovora je gotovo 763 miliona dinara, odnosno negde oko 6.5 miliona evra. Najveće ugovore zaključilo je JKP Komunalne službe, skoro 300 miliona dinara, bez PDV-a. JKP Vodovod i kanalizacija nabavljalo je za 197 miliona, a Toplifikacija za 151. Među ustanovama najveće ugovore je zaključila PU Ljubica Vrebalov – 56 miliona dinara.

Ako se posmatraju najveće nabavke – u prvih pet je četiri sa jednim ponuđačem, u prvih dvadeset je 18, a u prvih pedeset 42. Ukupno je čak 119 nabavki bilo sa samo jednim ponuđačem, odnosno 64% svih tendera. Vrednost najvećeg ugovora u protekloj godini je viša od 76 miliona dinara.

Prosečna vrednost ugovora koji su potpisani u 2021. godini je 86% od procenjenih vrednosti javnih nabavki.

Ako se posmatraju preduzeća pojedinačno, Komunalne službe koje su zaključile ugovore vredne skoro 300 miliona dinara, imale su najmanji broj ponuđača po javnoj nabavci – samo 1.09 u proseku, jer su na 33 javne nabavke prihvaćene ponude 36 ponuđača.

Vodovod u proseku ima 1.32 ponuđača po nabavci, Toplifikacija 1.6, a JP Ljubičevo 2.15. Kod ustanova, PU Ljubica Vrebalov ima u proseku 1.68 ponuđača, a Apotekarska ustanova Požarevac 2.

Komunalne službe stoje najlošije i kada se posmatraju javne nabavke sa jednim ponuđačem, jer je u trideset od 33 situacije to bio slučaj, odnosno 91%. Vodovod i kanalizacija su imali jednog ponuđača u 78% javnih nabavki, Toplifikacija u 72%, a Ljubičevo u 46%. Među ustanovama PU Ljubica Vrebalov je u 56% imala jednog ponuđača, a Apotekarska ustanova u 21%.

Među preduzećima i ustanovama koje su tokom 2021. godine imali manje od 5 javnih nabavki, situacija u pogledu konkurentnosti je sledeća: Parking servis – dva ponuđača u proseku, dok su Turistička organizacija, Centar za socijalni rad, Sportski centar i Narodna biblioteka Ilija M. Petrović imali po jednog ponuđača. Ipak, zbog malog uzorka i specifičnosti tih javnih nabavki ove podatke treba uzeti sa rezervom.

Pojedine ustanove u navedenom periodu nemaju objavljene postupke na portalu Uprave za javne nabavke.

Na osnovu ove analize možemo videti da postoji dosta prostora za poboljšanje konkurentnosti, posebno kada su u pitanju najveća javna preduzeća u gradu koja zaključuju najvrednije ugovore. Dobit bi bila mnogostuka, što za građane čiji bi se novac racionalnije trošio, što za lokalnu privredu koja bi se aktivnije uključila u procese nabavki.

Autor: Mitar Nikolić, politikolog