Društvo

Građani da ne koriste vodu za piće dok Zavod za javno zdravlje ne uradi analize

Iz informativne službe grada obaveštavaju korisnike koji su priključeni na sistem javnog snabdevanja vodom za piće sa izvorišta u Požarevcu, da od subote 22. oktobra od 8 časova do nedelje, 23. oktobra u 8 časova voda neće biti za piće, zbog ispiranje distributivne mreže u gradu.

Voda neće biti ispravna za piće u navedenom periodu, tokom vršenja tretmana, a građani se obaveštavaju da je ne koriste za piće ni nakon nedelje u 8 sati, sve dok Zavod za javno zdravlje u Požarevcu ne završi ispitivanje uzoraka i ne okonča sveobuhvatne analize ispravnosti i o tome ne obavesti javnost. Analize ZZJZ mogu potrajati najduže 4 dana.

Nakon tretmana mreže Zavod će izvršiti (male) analize na 18 mernih mesta na mreži i još 4 analize velikog obima parametara, od kojih su dve na rezervoarima i dve na tačkama na mreži. Rezultati takozvanih malih analiza biće poznati istog dana, dok će rezultati sveobuhvatnih ispitivanja koja se rade po hitnom postupku biti završeni u narednim danima.

Bezbednost vode za piće utvrdiće se kada budu poznati rezultati svih pomenutih analiza.

Tretmanom degradacije biofilma koji se prvi put izvodi na vodovodnoj mreži u gradu biće obuhvaćen kompletna distributivna mreža, Rezervoar na Кljuču i rezervoari na 2. i 3. visinskoj zoni.

U periodu tretman može doći do pojave povećane mutnoće na točećim mestima.

Bitno je da u toku tretmana korisnici ispuštaju vodu na svim točećim mestima u svojim objektima, kako bi tretmanom bile obuhvaćene i individualne instalacije i ispustili evenualno nataložene suspendovane čestice.

Inače, voda se tokom čitavog perioda može koristiti za sanitarne potrebe.

Biofilm u cevovdu je talog koji na pojedinim mestima (džepovima) u sistemu može da izazove mikrobiološku neispravnost vode za piće.

Protokom vremena taloži se u cevovodu i postaje podloga za razvoj patogenih mikroorganizama. Takva voda u cevovodima pitke vode sve više postaje ozbiljan zdravstveni rizik koji zahteva preduzimanje određenih korektivnih mera, kako bi se preventivno delovalo i sprečili rizici po zdravlje ljudi.

Višeslojni biofilm u dubljim slojevima apsolutno ne dolazi u dodir sa standardnim sredstvima za dezinfekciju vodovodne mreže, kao ni sa rastvorenim kiseonikom prisutnim u mreži. Zbog toga je nužno sprovođenje tretamana u produženom trajanju kojim će se u potpunosti ukloniti sve naslage biofilma u mreži i sprečiti njegovo obnavljanje.

Tretman koji se u kraćim vremenskim razmacima koristi u gradovima na teritoriji države, tokom vikenda prvi put će se raditi na mreži Požarevca.

Sredstva za sprovođenje tretmana, u iznosu od 12.293.054 dinara obezbedilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

O terminu ispiranja mreže sa izvorišta Lovac i PPV Mlava, korisnici će blagovremeno biti obavešteni.