Društvo

JKP „Komunalne službe“ baviće se i drugim delatnostima, gajenjem šuma i sečom drveća?

Boom93/T.S.

Boom93/T.S.

Na sednici Skupštine Grada Požarevca usvojena je odluka o usklađivanju poslovanja JKP „Komunalne službe“, te će se ovo preduzeće baviti i drugim delatnostima.

JKP „Komunalne službe“ preuzeće tri nove delatnosti odnosno gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti, seču drveća i uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom.

U zapisniku o inpekcijskom nadzoru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Gradu Požarevcu je naloženo  da izradi osnovu gazdovanja šumama do kraja 2023. godine i šumama čiji je korisnik odredi titulara koji će gazdovati šumama po zakonskim odredbama ili da uputi zahtev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upravi za šume da se odriče šuma koje su mu date na korišćenje i te šume vrati Republici Srbiji.

U inspekcijskom nadzoru utvrđeno je da na katastarskim parcelama katastarske opštine Maljurevac ima dosta stabala koja moraju da se uklone kroz sanitarnu seču, a tu obavezu ima Grad Požarevac. Na parcelama u Maljurevcu nalazi se topola koja je suva, polusuva, prelomljena, napadnuta bolestima. Stabla topole ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine i štete daljem razvoju šume.

Odbornica RIS Istok, Dragana Spasojević pitala je na sednici Skupštine Grada Požarevca da li ovo preduzeće ima tehničke i kadrovske kapacitete za upravljanje šumama, s obzirom na očajno stanje zelenila i mali broj radnika u tom preduzeću, te veliki broj delatnosti koje obavlja. Podsetila je da je veliki broj sadnica u Sunčanom parku propalo zbog neodržavanja, kao i sadnice koje je Požarevac dobio na poklon od Bambi kompanije.

Član gradskog veća Bojan Dinić, član gradskog veća zadužen za zaštitu žiotne sredine je odgovorio da osim JKP „Komunalne službe“ nema ko da radi, jer je jedino preduzeće koje je nadležno i može da obavlja šumarsku delatnost, ali da će angažovati i treća lica za nove delatnosti odnosno upravljanje šumama.

„Prvi korak ka ovome je izmena osnivačkog akta kako bi potraživao nove radnike od ministarstva, tako da je ovo prvi korak,  da Grad brine o šumama,  a ne neko drgui. Biće izrađeni izvođački projekti, te će se angažovati stručna lica za izradu akta, koji će u narednih deset godina izraditi plan o šumama.  Izmenom akta Komunalne službe steći će pravo da seče i pošumljava. Neće raditi sami već na osnovu plana koji će biti donet, angažovaće treća lica koji će to raditi, između ostalog, šumarskog inženjera za razgledanje tih poslova.“