Društvo

Ko će izvoditi radove na rekonstrukciji krova Poljoprivredne škole?

Foto: Boom93/MMV

Foto: Boom93/MMV

Na Portalu javnih nabavki objavljena je Odluka o dodeli ugovora za investiciono održavanje krova Poljoprivredne škole sa domom učenika „Sonja Marinković”.

Ugovor vrednosti 10.673.719 dinara bez PDV-a dodeljuje se Gro Statiku DOO iz Veternika.

Procenjena vrednost javne nabavke je 10.716.637 dinara bez PDV-a.

Rok izvođenja radova je 60 dana, a garantni rok 2 godine.

Na konkurs su prispele dve ponude. Drugi ponuđač ITM-VP DOO odustao je od podnete ponude, za šta je kao razlog naveo veliki broj ugovorenih poslova i nemogućnost da radove izvede u zadatom roku.

Tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke predviđeni su pripremni radovi, radovi na rušenju i demontaži, tesarski radovi, pokrivački radovi, izolaterski radovi, stolarski radovi, limarski i ostali radovi.

Jedan od kvalitativnih kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, koji se tiču tehničkih i stručnih kapaciteta bio je da je ponuđač ostvario minimalni prihod u oblasti građevinskih radova na krovnoj konstrukciji, za period od tri poslednje finansijske godine, u iznosu od 20.000.000,00 donara bez PDV-a.

Kriterijumi koji se tiče tehničkih lica ili tela bili su da ponuđač ima u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme ili angažovane po osnovu ugovora van radnog odnosa, u skladu sa Zakonom o radu, jednog diplomioranog građevinskog inženjera sa važećom licencom, jedno lice za poslove bezbednosti i zdravlja na radu i najmanje pet izvršioca osposobljenih za izvođenje predmetnih radova.

Protiv ove odluke ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.