Društvo

Koliko su konkurentne javne nabavke u Požarevcu?

Foto: Boom93 / M. Martinović

Foto: Boom93 / M. Martinović

Prema Indeksu percepcije korupcije Srbija je u 2021. godini rangirana kao 96. od 180 zemalja sa 38 od 100 poena. Rezultat je nepromenjen u odnosu na 2020. godinu što ukazuje da bi naše društvo moralo ozbiljnije da se pozabavi izazovom korupcije i nepravilnostima u nabavkama, kako bi vratili poverenje privrede i građana.

Javne nabavke predstavljaju značajnu stavku u formiranju svakog budžeta, zbog čega je njihova transparentnost izuzetno značajna.

Bitna stavka kod javnih nabavki je i njihova konkurentnost, jer veći broj ponuđača utiče na formiranje povoljnijih cena za odgovarajući kvalitet, što naručiocu pruža mogućnost da bolje raspolaže novcem građana.

Brojni su primeri u kojima je došlo do izigravanja Zakona o javnim nabavkama kroz navođenje specifičnih uslova i detaljnih tehničkih dokumentacija koje odgovaraju samo jednom ponuđaču, što dovodi do smanjivanja konkurencije. To dalje za rezultat ima i slabo interesovanje privrede, posebno malih i srednjih preduzeća da uopšte učestvuju u postupcima, a razlog tome je i nepoverenje u sistem.

Po Indeksu percepcije korupcije Srbija je u 2021. godini rangirana kao 96. od 180 zemalja sa 38 od 100 poena. Rezultat je nepromenjen u odnosu na 2020. godinu što ukazuje da bi naše društvo moralo ozbiljnije da se pozabavi izazovom korupcije i nepravilnostima u nabavkama, kako bi vratili poverenje privrede i građana.

Značajne promene doneo je novi Zakon o javnim nabavkama (ZJN) usvojen 2019. godine, a koji je stupio na snagu u julu 2020. Ovaj zakon dobio je pozitivne ocene od strane Evropske komisije u poslednjem izveštaju, a usaglašenost sa regulativama jedna je od obaveza za članstvo u EU.

Takođe, javne nabavke jesu jedno od poglavlja u procesu pregovora za članstvo u Evropskoj Uniji. Srbija pet godina ne uspeva da zaključi ovo poglavlje, a ključne preporuke se ponavljaju od izveštaja do izveštaja.

Verovatno jedna od najvažnijih novina zakona tiče se novog Portala javnih nabavki koji pojednostavljuje čitav proces. Novi portal javnih nabavki doprineo je da postupci budu ekonomičniji i efikasniji, a ponuđačima je sada dosta lakše da u fazi podnošenja ponude dokažu da li ispunjavaju sve uslove. Značajan deo postupka se izmešta i sprovodi preko novog Portala, primera radi – podnošenje ponuda se vrši elektronski, otvaranje ponuda i generisanje zapisnika takođe.

Elektronske javne nabavke dovele su do većeg interesovanja jednog dela privrede, pa je tako registrovano skoro 2000 novih naručilaca i oko 12 000 novih ponuđača.

Uprkos pojedinim dobrim rezultatima do promena nije došlo u drugim važnim segmentima. Prosečan broj ponuda po zaključenom ugovoru u postupcima javnih nabavki beleži pad nekoliko godina zaredom, od prosečno 3 ponude koliko je bilo u 2017, do 2,5 u 2018. i 2019. godini. Primenom novog ZJN imala je za rezultat blago povećanje u broju ponuda po postupku.

Prirodno, manji broj ponuda na tenderima predstavlja slabiju konkurenciju a može biti i indikator drugih problema, poput nedovoljnog istraživanja tržišta od strane naručilaca kao i sačinjavanjem tehničkih specifikacija predmeta javne nabavke koje sužavaju krug potencijalnih ponuđača. Zbog toga je uloga i odgovornost organa koji sprovode javne nabavke izuzetno velika.

U narednim tekstovima analiziraćemo konkurentnost javnih nabavki preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Požarevac tokom 2021. godine. Takođe, pokušaćemo da utvrdimo koliko konkurentnost utiče na visinu ugovora, odnosno da li veći broj ponuđača znači i manju vrednost u odnosu na procenjenu vrednost ugovora. Sve ovo sa ciljem da utvrdimo kako se troše budžetska sredstva, odnosno da li se novcem građana Požarevca raspolaže na adekvatan i racionalan način.

Autor: Mitar Nikolić, politikolog