Društvo

Planirani prihodi u budžetu Grada sledeće godine preko 3 milijarde dinara

Foto: R. Momirović

Foto: R. Momirović

Grad Požarevac dao je na javni uvid nacrt budžeta za 2022. godinu.

Prema proceni lokalne samouprave očekivani tekući prihodi u sledećoj godini su 3 204 053 960 dinara.

Najviše prihoda se očekuje od poreza u iznosu od 2 597 468 425 dinara, dok se od transfera sa drugih nivoa vlasti očekuje iznos od  113 160 139 dinara.

Grad Požarevac planira da prihoduje 492 448 396 dinara od imovine, prodaje dobara i usluga, mešovitih i neodređenih prihoda kao i od novčanih kazni.

Baner Boom93 Android aplikacijaTakođe, u lokalnoj samoupravi očekuju da prihode od stavke za refundaciju rashoda u iznosu od 577 000, od prodaje nefinansijske imovine u iznosu 21 726 148 kao i od prodaje osnovnih sredstava u visini od 20 926 148 dinara.

Grad očekuje prihod od prodaje zaliha u iznosu od 800 000 dinara, a od prodaje finasijske imovine od 200 000 dinara.

Planirani rashodi preko 2 milijarde dinara

Lokalna samouprava planira da u sledećoj godini ima rashode u visini od 2 800 512 032 dinara.

Najviše sredstava izdvojeno je između ostalog za troškove funkcionisanja lokalne samouprave i drugih službi u cilju obezbeđivanja zadovoljenja potreba interesa lokalnih stanovništava. Planirani rashodi u ovoj liniji iznose 593 148 383 dinara.

Za funkcionisanje Gradske opštine Kostolac planirana su sredstva u iznosu od 203 682 926 dinara. Takođe, u budžetu za sledeću godinu previđeni su troškovi za funkcionisanje predškolske ustanove povećanjem obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem kao i unapređenje dostupnosti predškolskog vaspitanja za decu iz osetljivih grupa. Visina planiranih sredstava je 407 958 186 dinara.

Grad ima investicioni potencijal?

Kako se navodi u kratkom prikazu budžeta, Grad Požarevac ima investicioni potencijal kroz posebne budžetse stavke u cilju planiranja namenskog trošenja sredstava iz prihoda koji se ostvaruju  po posebnim propisima.

Očekuje se da program budžetskog fonda za zaštitu životne sredine iznosi 115 087 695, dok je planirano da se za program mera za unapređenje uslova života izdvoji 201 971 843 dinara.

U programu za unapređenje bezbednosti saobraćaja opredeljena su sredstava od 30 500 000 dinara, dok je 6 255 553 dinara opredeljeno za program uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Pored prikazanih namenskih sredstava, investicioni potencijal uključiće i procenjena preneta neutrošena sredstva iz 2021. godine po okončanim projektima i nakon usaglašavanja preuzetih obaveza.

Foto: Boom93/M. Veljković

Javna rasprava o Planu održaće se do 14. decembra 2021. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.