Društvo

Poreska uprava objavila spisak obaveza za jun

ilustracija/pixabay

ilustracija/pixabay

Poreska uprava objavila je listu poreskih obaveza (Poreski kalendar) za jun ove godine.

5. jun 2023. godine

– Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u maju, na Obrascu OZU.

– Dostavljanje izveštaja o ispunjenoj obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za maj i uplata sredstava.

12. jun 2023. godine

– Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za maj.

– Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za maj od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15. jun 2023. godine 

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za maj.

– Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za maj.

– Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za maj.

– Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za maj.

– Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za maj.

– Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za maj.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. maja.

– Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za maj, na Obrascu PP OA.

– Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za maj na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

29. jun 2023. godine

Obavezno podnošenje:

– Poreske prijave za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, na Obrascu PDP, uz koju se podnosi odgovarajući propisani poreski bilans:

– Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PB 1,

– Poreski bilans stalne poslovne jedinice za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBPJ,

– Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN,

– Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN 1,

– Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN 2,

– Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN 3.

Uz navedene poreske bilanse podnose se propisani obrasci i ostala propisana poslovna dokumentacija.

Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2022. godinu i plaćenih akontacija.

30. jun 2023. godine

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2023. godine.