Društvo

U Požarevcu živi oko 6.100 osoba sa različitim vrstama invalidnosti

FOTO: Boom93/N.Stojićević

FOTO: Boom93/N.Stojićević

Svaka deseta osoba ima neki oblik invaliditeta, ali kao društvo i dalje o njima ne vodimo dovoljno računa. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, obeležava se danas 3. decembra sa ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.

Prema statistici u Srbiji je oko 800.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta, a oko 70% tih osoba živi u siromaštvu. Osobe sa invaliditetom danas čine oko 15 procenata svetske populacije i nailaze na brojne probleme i barijere u svom svakodnevnom funkcionisanju. Suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite; njihov svakodnevni život opterećuju i mnoge predrasude i stereotipi.

Na teritoriji Grada Požarevca po utvrđenim podacima prilikom izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja OSI za period 2021.-2025. živi nešto više od 6100 osoba sa različitim vrstama problema invalidnosti, problemi sa vidom, sluhom, sa kretanjem i penjanjem, sa pamćenjem i koncentracijom, problemi sa samostalnošću, sa komunikacijom, osobe sa višestrukim problemima i dr.

Želimo da ukažemo da su osobe sa invaliditetom vidljive i da imaju i probleme pri zapošljavanju i obrazovanju. Pojava siromaštva je evidentna, nedostatak pomagala, kao i fizičke barijere u pristupu pojedinim institucijama.Međutim osobe sa invaliditetom imaju i svoje vrednosti. Bez obzira što su ovi ljudi raziličiti, oni imaju iste potrebe i želje i svoje vrednosti. Njihove mogućnosti se ne prepoznaju uvek, ali uz podršku roditelja, stručnih radnika i radionica sve je moguće“, rekla je ranije Radmila Stjepović, sekretar “Društva za cerebralnu i dečju paralizu“ Požarevac.

Broj registrovanih osoba sa različitom vrstom invaliditeta pri Centru za socijalni rad Požarevac iznosi oko 540 bilo da imaju neki telesni, intelektualni, senzorni, razvojni poremećaj višestruki invaliditet, ili neko mentalno oboljenje.

I pored brojnih problema sa kojima se suočavaju svakodnevno, kao i stepenom invalidnosti sa kojima su rođeni ili koje su stekli, osobe sa invaliditetom u Požarevcu svoje slobodno vreme upotpunjavaju brojnim aktivnostima – bave se sportom, prave različite ukrasne predmete a posebne uspehe postižu članovi iz sporstkog kluba Polet koji na međunarodnim takmičanjima postižu brojne uspehe.

Programi relevantnih udruženja za osobe sa invaliditetom na teritoriji našeg grada – Društvo za cerebralnu paralizu Požarevac, Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Požarevac, Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac, Udruženje za pomoć osobama sa L-Down sindromom „Osmi dan“ Požarevac, Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac i Međuopštinsko udruženje mentalno i nedovoljno razvijenih i autističnih lica Požarevac, kontinuirano sprovode programske aktivnosti koncipirane tako da pokrivaju sve segmente života i rada svih članova, namenjeni svim uzrastima, kako pojedincima, tako i grupama, ali i porodici u celini.

Iz brojnih udruženja osoba sa invaliditetom napominju da je neophodno osobama sa invaliditetom ponuditi pristupačnost raznih objekata. U bibliotekama rampe na ulazu u zgradu, asortiman znakova na Brajevom pismu, audio ili Brajeve knjige, knjige u krupnom fontu, knjige u lako razumljivom formatu; u tržnim centrima pored pokretnih stepenica obezbediti i liftove; dovoljan broj parking mesta u blizini svih javnih mesta.

Osobe sa invaliditetom, svuda u svetu susreću se sa fizičkom, socijalnom, ekonomskom i barijerama u shvatanju ljudi koji ih isključuju iz punog učešća u društvu kao ravnopravnih članova. Na taj način osobe sa invaliditetom bivaju dodatno ugrožene. Zato, cela zajednica i svi građani, treba da učine dodatni napor i pokažu veće razumevanje za osobe sa invaliditetom i za probleme sa kojima se oni svakodnevno susreću.

Podsetimo, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se obeležava od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana. Cilj obeležavanja je da se i osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive.