Društvo

Vazduh u Požarevcu je jako zagađen, pogotovo u večernjim satima

Foto: S.Lisac

Foto: S.Lisac

Vazduh u Požarevcu je sinoć bio prekomerno zagađen, što znači da je nezdrav. Građani mogu osetiti zdravstvene tegobe. Požarevac još uvek nema podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, već se podaci sa merne stanice ažuriraju na svakih sat vremena. Državna revizorska institucija (DRI) uočila je brojne nepravilnosti u merenju kvaliteta vazduha u Srbiji. Oni se pre svega odnose na nepravilno određivanje lokacija mernih stanica, kao i na neodgovarajući način uzimanja uzoraka.

Na sajtu Grada Požarevca mogu se videti podaci o kvalitetu vazduha. Međutim, već nekoliko dana nema prikaza o zagađenosti vazduha za pet materija: PM2.5, PM10, SO2, NO2 i O3. Ne postoje podaci koliko su prekoračene vrednosti PM2,5 i PM 10 čestica.

U večernjim časovima, 26. decembra, oko 18 časova Požarevac je bio prekomerno zagađen. Od jutros je, prema poslednjim rezultatima vazduh zagađen.

Foto: printskrin /Grad Požarevac

Iako je Požarevac nakon godinu i po dana kašnjenja pustio mernu stanicu u rad, još uvek nije zaključen ugovor sa Agencijom za zaštitu životne sredine. Praćenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu je korisno zato što se situacija može znatno promeniti u relativno kratkom vremenskom intervalu.

Državna revizorska institucija (DRI) uočila je brojne nepravilnosti u merenju kvaliteta vazduha u Srbiji. Oni se pre svega odnose na nepravilno određivanje lokacija mernih stanica, kao i na neodgovarajući način uzimanja uzoraka.

Takođe, DRI navodi da Srbija i dalje nema jedinstveni sistem monitoringa kvaliteta vazduha jedinstveni način izveštavanja o ovim podacima, niti jedinstveni indeks kvaliteta vazduha. Kvalitet vazduha se ocenjuje i na osnovu podataka sa mernih mesta i lokacija koja nisu predviđena za ocenjivanje kvaliteta vazduha.

U izveštaju su posmatrani gradovi sa zagađenim vazduhom, odnosnom kvalitetom vazduha treće kategorije. To su Beograd, Novi Sad, Pančevo, Užice i Bor.

Iako su mere predviđene planovima kvaliteta vazduha u lokalnim samoupravama sprovedene, do značajnijeg poboljšanja vazduha od 2018. do 2020. godine došlo je samo u Novom Sadu.

Požarevac je 2019. godine, prema izveštaju kvalitet vazduha Agencije za zaštitu životne sredine, bio 3. kategorije, odnosno prekomerno zagađen.Kako u izveštaju navodi Agencija za zaštitu životne sredine, vazduh u Požarevcu je bio prekomerno zagađen zbog prekoračenja granične vrednosti suspendovane čestice PM10. Veliko prisustvo ovih čestica u Požarevcu bio je beleženo 95 dana.

Strategija zaštite vazduha nije doneta iako je rok za izradu bio dve godine od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti vazduha, odnosno do 2011. godine. Nije usvojen ni Nacionalni program za postepeno smanjivanje godišnjih nacionalnih emisija zagađujućih materijala. Ministarstvo zaštite životne sredine je izradilo predlog Programa zaštite vazduha u Republici Srbija sa akcionim planom, čije se usvajanje očekuje.

Zbog kašnjenja u pripremi Strategije zaštite vazduha javlja se problem prekoračenja graničnih vrednosti zagađujućih materijala, jer planovi kvaliteta vazduha koje donosi lokalne samouprave ne mogu biti efikasni bez odgovarajućih mera na nacionalnom nivou. Po usvajanju Programa zaštite vazduha sa akcionim planom, daće se jasne smernice koje politike i mere treba primeniti na nacionalnom i lokalnom nivou i do kada, i tada će upravljanje kvalitetom vazduha u Srbiji biti u potpunosti  u skladu sa zahtevima EU.